Nguyễn, Thành Chung, Thị Nhàn Nguyễn, Thị Huyền Vũ, Ngọc Mai Lương, và Thị Quỳnh Dương. 2024. “ TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10257.