Mông, Thị Mai Hương, Bảo Ngọc Trần, và Thị Ngọc Ánh Trần. 2024. “ĐỘC TÍNH CỦA HÓA TRỊ BỔ TRỢ BẰNG PHÁC ĐỒ M-FOLFOX6 TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10267.