Dương, Hà Khánh Linh, Sang Đoàn, Văn Thanh Lê, Vĩnh Niên Lâm, Thành Vinh Trần, Ngọc Dũng Kiều, và Tri Thức Nguyễn. 2024. “NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10269.