Nguyễn, Trọng Hà, Thị Trang Đỗ, Hoàng Giang Nguyễn, Thị Hoài Trang Phan, và Bá Vượng Nguyễn. 2024. “NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN GEN CYLD Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 540 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v540i1.10273.