Thu Hà, Nguyễn, Trần Văn Toàn, và Nguyễn Đức Sơn. 2021. “GÁNH NẶNG NHIỆT CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁN BỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 505 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v505i2.1109.