Thị Thu Hải, Lê, Lê Thị Thu Hà, và Nguyễn Thị Hồng Minh. 2022. “THỰC TRẠNG TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2019”. Tạp Chí Y học Việt Nam 513 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2319.