Hoàng Vân Anh, Nguyễn, Đoàn Phước Lộc, Nguyễn Sào Trung, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Đình Song Huy, Võ Duy Long, Nguyễn Ngọc Mai, Nguyễn Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thành Đạt, Thị Thanh Thủy Đỗ, Trương Đình Kiệt, Nguyễn Hoài Nghĩa, Phan Minh Duy, Giang Hoa, và Từ Ngọc Ly Lan. 2022. “XÂY DỰNG QUY TRÌNH SINH THIẾT LỎNG CÁ THỂ HÓA PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHỐI U”. Tạp Chí Y học Việt Nam 513 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2327.