Nguyễn Ngọc, Trần, và Dương Minh Tâm. 2022. “GIAI ĐOẠN THOÁI TRÀO CỦA CHU TRÌNH ĐÁP ỨNG TÌNH DỤC Ở NGƯỜI BỆNH HƯNG CẢM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 513 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2335.