Hữu Ánh, Phạm, Trần Minh Hậu, và Nguyễn Thị Quỳnh Trang. 2022. “VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TRONG CẤU PHẦN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ BỆNH VIỆN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 513 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2337.