Cẩm Thạch, Nguyễn, Nguyễn Hoàng Ngọc, và Nguyễn Văn Tuyến. 2022. “MỐI LIÊN QUAN CỦA TỶ SỐ APOLIPOPROTEIN B/A-I VỚI NHỒI MÁU NÃO DO XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH LỚN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 513 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2352.