Ngọc Như Khuê, Nguyễn, Vũ Thị Quỳnh Hậu, Nguyễn Anh Khoa, Lê Phúc, và Nguyễn Hữu Huyên. 2022. “ĐẶC ĐIỂM HẬU COVID-19 TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2021”. Tạp Chí Y học Việt Nam 513 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2362.