Hoài Bắc, Nguyễn, và Hạ Hồng Cường. 2022. “LAO MÀO TINH HOÀN ĐƠN ĐỘC - MỘT BỆNH LÝ RẤT DỄ BỎ SÓT: BÁO CÁO 1 CA LÂM SÀNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 513 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2364.