Thanh Xuân, Nguyễn, Phạm Quốc Toản, Vũ Văn Huỳnh, Lê Đình Anh, và Đặng Đức Trịnh. 2022. “MỐI LIÊN QUAN HỒI PHỤC THIẾU MÁU TRONG 6 THÁNG ĐẦU SAU GHÉP THẬN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI CHO, BỆNH NHÂN NHẬN THẬN GHÉP”. Tạp Chí Y học Việt Nam 513 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v513i1.2373.