Thị Trúc Quỳnh, Vũ, Nguyễn Bá Vượng, Lương Minh Tuấn, Hồ Tú Thiên, và Nguyễn Phương Hiền. 2022. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH Ô NHIỄM TIẾNG ỒN VÀ THỰC TRẠNG GIẢM THÍNH LỰC CỦA BỘ ĐỘI THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM QUỐC PHÒNG ”. Tạp Chí Y học Việt Nam 515 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v515i1.2669.