Vĩnh Niên, Lâm, và Nguyễn Nguyệt Quỳnh Mai. 2022. “ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN VÀ VAI TRÒ CỦA 1,5-ANHYDROGLUCITOL TRONG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT”. Tạp Chí Y học Việt Nam 515 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v515i1.2670.