Đức Mạnh, Thân, và Nguyễn Việt Quang. 2022. “ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG HÔ HẤP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT NHÀ MÁY CỐC HOÁ THÁI NGUYÊN NĂM 2021”. Tạp Chí Y học Việt Nam 515 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v515i1.2672.