Thanh Bình, Nguyễn, Hoàng Thị Thúy, và Nguyễn Văn Đô. 2022. “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HUYẾT HỌC MÁU NGOẠI VI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 515 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v515i1.2679.