Phan Trọng Hiếu, Nguyễn, Trần Chí Thiện, và Nguyễn Thành Nam. 2022. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP SƠ SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 515 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v515i1.2680.