Nguyễn Ngọc, Trần, và Dương Minh Tâm. 2022. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN SỰ THÍCH ỨNG VỚI PHẢN ỨNG TRẦM CẢM KÉO DÀI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 515 (1). https://doi.org/10.51298/vmj.v515i1.2683.