Y HỌC VIỆT NAM, TẠP CHÍ. 2022. “TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 489 - THÁNG 4 - SỐ 1 - 2020”. Tạp Chí Y học Việt Nam 489 (1). https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2837.