Quốc Đạt, Nguyễn. 2022. “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG MẤT ỔN ĐỊNH VI VỆ TINH TRONG UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG VÀ LIÊN QUAN MÔ BỆNH HỌC”. Tạp Chí Y học Việt Nam 516 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3033.