Thị Minh Hòa, Nguyễn, Phạm Thị Ngân, và Hà Tuấn Anh. 2022. “TÁC ĐỘNG CỦA GẮN KẾT TỚI MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ: TRƯỜNG HỢP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÁI THỤY, THÁI BÌNH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 516 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3034.