Xuân Hậu, Nguyễn, và Nguyễn Xuân Hiền. 2022. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ TUYẾN GIÁP ĐƯỢC PHẪU THUẬT NỘI SOI TUYẾN GIÁP QUA ĐƯỜNG MIỆNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 516 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3040.