Thanh Tuyền, Cù, Hoàng Thy Nhạc Vũ, Nguyễn Trọng Duy Thức, Nguyễn Đỗ Hồng Nhung, và Lê Thọ. 2022. “PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021”. Tạp Chí Y học Việt Nam 516 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3046.