Thị Hồng, Nguyễn, Nguyễn Phương Sinh, Ngô Thị Vân Huyền, Bế Thị Hoa, Hoàng Thị Thu, và Nguyễn Thị Duyên. 2022. “KHẢO SÁT KIẾN THỨC THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI BỐ VỀ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 516 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3048.