Thị Mai, Đỗ. 2022. “THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ TẠI MỘT SỐ XÃ TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2022”. Tạp Chí Y học Việt Nam 516 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3054.