Thị Mai Hoàng, Nguyễn, Nguyễn Phương Trang, Phạm Hồng Thắm, và Nguyễn Ngọc Khôi. 2022. “KHẢO SÁT TÍNH HỢP LÝ VÀ ĐÁP ỨNG VỚI KHÁNG SINH CARBAPENEM TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 516 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3063.