Kim Sơn, Trần, Ngô Hoàng Toàn, Lại Trung Tín, Đoàn Thị Tuyết Ngân, và Nguyễn Trung Kiên. 2022. “NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ GALECTIN-3 MÁU BẰNG SPIRONOLACTON Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 516 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3068.