Văn Thực, Lê, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Tiến Mạnh, Trần Nam Long, Nguyễn Đình Hợp, và Lò Đức Thành. 2022. “BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: VẾT THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG VÀ TĨNH MẠCH CẢNH TRONG TRÁI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 516 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v516i2.3071.