Quang Huy, Nguyễn, và Đặng Khải Toàn. 2022. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CHẤN THƯƠNG GAN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115”. Tạp Chí Y học Việt Nam 517 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3216.