Văn Giang, Trần, Trần Quốc Vương, và Nguyễn Quốc Phương. 2022. “ĐẶC ĐIỂM VÀ TIẾN TRIỂN TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN PHIM XQUANG VÀ CT NGỰC Ở CÁC BỆNH NHÂN COVID-19 CÓ VIÊM PHỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TW”. Tạp Chí Y học Việt Nam 517 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3240.