Thị Mai Huệ, Lê, Hoàng Đình Anh, Nguyễn Xuân Khái, Nguyễn Văn Nhân, và Ngô Trung Dũng. 2022. “ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ”. Tạp Chí Y học Việt Nam 517 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3247.