Huyền Thoại, Nguyễn, Nguyễn Duy Kháng, và Nguyễn Thị Hồng Tuyến. 2022. “TÌNH HÌNH TỬ VONG CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021”. Tạp Chí Y học Việt Nam 517 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3248.