Hồng Tuấn, Lê, và Đoàn Kim Khang. 2022. “ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP THẤT Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU THẤT TRÁI GIẢM TẠI BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 517 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v517i2.3267.