Lê Chiêu Bích, Trần, Huỳnh Huỳnh Anh Thi, Phạm Đoan Vi, và Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ. 2022. “NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP CỦA CAO ĐỊNH CHUẨN KIỂM SOÁT HÀM LƯỢNG NUCIFERIN TỪ LÁ SEN (NELUMBO NUCIFERA GAERTN.) TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 519 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3614.