Ngọc Anh, Trần, và Chu Thị Hạnh. 2022. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ CĂN NGUYÊN CỦA BỆNH PHỔI MÔ KẼ”. Tạp Chí Y học Việt Nam 519 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3615.