Trọng Tâm, Huỳnh, Huỳnh Trung Cang, Nguyễn Trung Kiên, và Huỳnh Kim Minh Tâm. 2022. “ĐẶC ĐIỂM CỦA SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM KHÔNG ST CHÊNH LÊN”. Tạp Chí Y học Việt Nam 519 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3618.