Thị Tuyết, Trần, và Nguyễn Diệu Linh. 2022. “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỦA TỔN THƯƠNG VÚ NGẤM THUỐC KHÔNG TẠO KHỐI TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ: MỐI LIÊN QUAN VỚI KHẢ NĂNG ÁC TÍNH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 519 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3619.