Huyền Sanh, Sầm, Lê Ngọc Diễm, Nguyễn Ngọc Chi Lan, Nguyễn Hoàng Ngân, và Lê Minh Hoàng. 2022. “ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP CỦA BÀI THUỐC NGŨ VỊ TIÊU KHÁT THANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 519 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3627.