Hoàng Quốc Chinh, Đỗ, và Nguyễn Quang Trung. 2022. “NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CHẨN ĐOÁN VIÊM HỌNG DO LIÊN CẦU NHÓM A”. Tạp Chí Y học Việt Nam 519 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3637.