Anh Đức, Trần, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Đức Liên, và Nguyễn Thành Bắc. 2022. “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U TẾ BÀO THẦN KINH ĐỆM BẬC CAO TẠI BỆNH VIỆN K TRUNG ƯƠNG”. Tạp Chí Y học Việt Nam 519 (2). https://doi.org/10.51298/vmj.v519i2.3642.