Song Tú, Nguyễn, Hoàng Nguyễn Phương Linh, và Đỗ Thúy Lê. 2022. “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG VITAMIN D Ở TRẺ 11-14 TUỔI, TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ, TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018”. Tạp Chí Y học Việt Nam 520 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3737.