Thị Ái Vân, Nguyễn, Vũ Thy Cầm, và Nguyễn Văn Tuấn. 2022. “ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT THỂ PARANOID ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ”. Tạp Chí Y học Việt Nam 520 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3745.