Thị Diện, Vũ, Đinh Thị Thu Hương, Lê Đức Cường, và Nguyễn Thị Thanh Trung. 2022. “THỰC TRẠNG SUY TĨNH MẠCH MẠN TÍNH CHI DƯỚI Ở CÔNG NHÂN MAY MẶC TỈNH THÁI BÌNH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 520 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3765.