Song Tú, Nguyễn, Nguyễn Hồng Trường, và Hoàng Văn Phương. 2022. “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG THIẾU KẼM Ở HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TẠI MỘT TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC”. Tạp Chí Y học Việt Nam 520 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3776.