Thị Hằng, Lê, và Nguyễn Thị Phương Thủy. 2022. “LOÃNG XƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH”. Tạp Chí Y học Việt Nam 520 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3777.