Thành Chơn, Nguyễn. 2022. “CẮT XƯƠNG CHỈNH TRỤC ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA VẸO TRONG KHỚP GỐI”. Tạp Chí Y học Việt Nam 520 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3779.