Thanh Hà Tuấn, Nguyễn. 2022. “NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH ANDROGEN CỦA CHẾ PHẨM FERTIL PRO FOR MEN TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM”. Tạp Chí Y học Việt Nam 520 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3780.