Thị Dung, Vũ, và Hoàng Đình Âu. 2022. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ NIỆU ĐẠO NỮ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP TIỂU TIỆN KHÔNG TỰ CHỦ KHI GẮNG SỨC”. Tạp Chí Y học Việt Nam 520 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v520i1.3781.