Nguyễn, Hồng Lợi, Việt Dũng Nguyễn, Xuân Phú Trần, và Văn Khánh Nguyễn. 2023. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT U HỖN HỢP TUYẾN NƯỚC BỌT MANG TAI CÓ BẢO TỒN THẦN KINH MẶT”. Tạp Chí Y học Việt Nam 524 (1A). https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4602.